Skupština

U skladu sa članom 10 Osnivačkog akta, Skupština ulazi u sastav dvostepenog sistema upravljanja Društvom.

Postupak sazivanja Skupštine akcionara, pripreme, održavanja i donošenja odluka definisan je Osnivačkim aktom od 01.03.2019. godine.

Skupština donosi odluke o sledećem:

 • o unošenju izmena u Osnivački akt Društva,
 • izmenama pravnog statusa i/ili organizaciono-pravnog oblika Društva;
 • sticanju i raspolaganju imovinom značajne vrednosti kako u okviru jednog poslovnog aranžmana, tako i u okviru više međusobno povezanih ili sličnih poslovnih aranžmana u skladu sa zakonom;
 • raspodeli dobiti i pokriću gubitaka, uključujući definisanje datuma sticanja prava na učešće u dobiti, kao i datuma isplate dobiti;
 • odobravanju finansijskih izveštaja, kao i revizorskih izveštaja ukoliko su ti finansijski izveštaji bili predmet revizije;
 • o povećanju i smanjenju osnivačkog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti i dodatnim uplatama u kapital;
 • o osnivanju i likvidaciji preduzeća u čijem osnivačkom kapitalu Društvo ima udeo, kao i ogranaka Društva;
 • o povećanju i smanjenju osnivačkog kapitala preduzeća u čijem kapitalu Društvo ima udeo;
 • o sticanju ili raspolaganju akcijama, udelima i/ili drugim vrstama učešća u preduzećima koja su u vlasništvu Društva;
 • o prijemu novih članova i prenosu udela u osnivačkom kapitalu Društva, koji je u vlasništvu Člana ili Društva trećim licima, o uspostavljanju bilo kakvih tereta na udelu Člana u Kompaniji, ili obezbeđivanje bilo kog prava, vezanog za uspostavljanje povereničkog trasta ili povereničke uprave u vezi sa tim udelom;
 • o likvidaciji i bankrotstvu Društva;
 • o imenovanju likvidacionog, stečajnog upravnika i odobrenju likvidacionog, stečajnog bilansa stanja i izveštaja likvidacionog, stečajnog upravnika;
 • o obavezama Članova za uplatu dodatnih uloga u imovinu Društva i njihovom povraćaju Članovima;
 • o sticanju sopstvenih udela;
 • o zahtevima Članova za izlazak iz sastava Društva;
 • o odobravanju izveštaja Nadzornog odbora i kontroli njegovog rada;
 • o poslovnim aranžmanima, vezanim za primanje i/ili izdavanje  zajmova i/ili kredita od strane Društva, (uključujući osigurane običnim i/ili trasiranim menicama) kako u okviru jednog, tako i u okviru nekoliko međusobno povezanih ili sličnih aranžmana, kao i o izdavanju garancija i/ili jemstava za obaveze Društva i/ili jemstava za obaveze trećih lica kako u okviru jednog poslovnog aranžmana, tako i u okviru nekoliko međusobno povezanih ili sličnih aranžmana u iznosu većem od 5 miliona evra;
 • o imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora, odobravanju uslova ugovora koji se zaključuju sa članovima i određivanju naknade za njihov rad;
 • o isključenju Člana iz Društva zbog neplaćanja, tj. neuplaćivanja registrovanog novčanog uloga i/ili neplaćanja registrovanog nenovčanog uloga u osnivački kapital Kompanije i/ili zbog neplaćanja dodatnog uloga u  imovinu Društva;
 • o iniciranju sudskog postupka za isključenje Člana iz sastava Kompanije;
 • o odobravanju poslovnih transakcija sa povezanim licem;
 • o izboru i razrešenju revizora Društva i visini naknade za njegov rad;
 • o obavljanju drugih poslova i rešavanju drugih pitanja u okviru nadležnosti Skupštine članova, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom.