Zaštita prirode

Briga o životnoj sredini je glavni prioritet kompanije "Gazprom energoholding Serbia d.o.o."

Pri izgradnji TE-TO Pančevo primenjuje se savremena tehnologija parno-gasnog ciklusa. Uvođenje u rad takve opreme omogućava smanjenje troškova eksploatacije usled većeg koeficijenta korisnog rada (KKR), kao i smanjenje otpadne emisije u životnu sredinu. Parno-gasne energane spadaju u ekološki najčistija energetska postrojenja.

U svojoj delatnosti kompanija „Gazprom energoholding Serbia” se rukovodi zakonom „O zaštiti životne sredine” i „O integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine” Republike Srbije.

Nakon puštanja u rad TE-TO Pančevo, kompanija će vršiti merenja otpadne emisije zagađivača i monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji termoelektrane. Takođe će se vršiti merenja kvaliteta otpadnih voda i nivoa izloženosti buci u zoni rada termoelektrane.