Sistem ekološkog menadžmenta

Upravljanje pitanjima zaštite životne sredine i obezbeđenja ekološke bezbednosti vrši se u svim fazama proizvodnog procesa u skladu sa ekološkom politikom „Gazprom energoholding” d.o.o. u skladu sa jedinstvenim ekološkim standardima.

Proizvodna delatnost obavlja se u skladu sa standardima koji su utvrđeni Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta Evropske Unije 2010/75/ES od 24. novembra 2010. „O industrijskoj emisiji (o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja)”.

Monitoring uticaja na životnu sredinu vrši se u fazi izgradnje i vršiće se i u toku rada termoelektrane. Predviđena je neprekidna kontrola emisije u atmosferski vazduh za 7 komponenata (NOx, CO, CO2, O2, temperatura, pritisak i protok dimnih gasova) i kontrola nivoa buke na granici kompleksa.

Monitoringom kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kišnih/otpadnih voda obezbeđuje se kontrola fizičkih pokazatelja, organskih i neorganskih zagađivača, za 5, odnosno 21 komponentu kontrole.

Upravljanje otpadom vrši se u skladu sa planom upravljanja otpadom.

Informativno. Ekološka politika „Gazprom energoholding” d.o.o. usmerena je na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu putem preduzimanja mera za smanjenje specifične emisije gasova staklene bašte, povećanja energetske efikasnosti proizvodnih procesa i racionalnog korišćenja prirodnih i energetskih resursa. Politikom se takođe definiše potreba za minimiziranjem ekoloških rizika u svim fazama realizacije investicionih projekata.