Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
74/20 Набавка услуге израде претходне студије оправданости и Генералног пројекта потребних за израду Плана детаљне регулације 16.10.2020 11:00 10.11.2020 10:00
89/20 Набавка Microsoft лиценци и Software Assurance 24.11.2020 11:30 07.12.2020 10:00
100/20 и 104/20 Набавка услуге Израде елабората о трансферним ценама 08.12.2020 18:30 14.12.2020 10:00
94/20 Набавка услуге Ангажовања именованог тела за први преглед опреме под притиском ниског нивоа опасности 08.12.2020 19:30 23.12.2020 10:00
5/21 Набавка услуге одржавања објеката - хигијена, техничко одржавање и хитне интервенције 13.01.2021 13:30 20.01.2021 10:00
3/21 Набавка услуге ангажовања овлашћеног оператера за сакупљање, транспорт и збрињавање опасног и неопасног индустријског отпада 14.01.2021 16:30 22.02.2021 10:00
4/21 Израда студије о пореском подстицају и пружање пореског саветовања 26.01.2021 11:30 03.02.2021 10:00
13/21 Услуге обуке из противексплозивне заштите електричних и неелектричних уређаја и инсталација 03.03.2021 12:00 15.03.2021 14:00
16/21 Набавка за обнову Secure Mail Gateway и Fortinet Next Generation Firewall лиценци 02.03.2021 16:00 05.03.2021 12:00
14/21 Организовање и спровођење специјализованих групних и индивидуалних курсева енглеског језика 08.03.2021 10:00 12.03.2021 14:00