Скупштина

У складу са чланом 10 Оснивачког акта, Скупштина улази у састав двостепеног система управљања Друштвом.

Поступак сазивања Скупштине акционара, припреме, одржавања и доношења одлука дефинисан је Оснивачким актом од 01.03.2019. године.

Скупштина доноси одлуке о следећем:

 • о уношењу измена у Оснивачки акт Друштва,
 • изменама правног статуса и/или организационо-правног облика Друштва;
 • стицању и располагању имовином значајне вредности како у оквиру једног пословног аранжмана, тако и у оквиру више међусобно повезаних или сличних пословних аранжмана у складу са законом;
 • расподели добити и покрићу губитака, укључујући дефинисање датума стицања права на учешће у добити, као и датума исплате добити;
 • одобравању финансијских извештаја, као и ревизорских извештаја уколико су ти финансијски извештаји били предмет ревизије;
 • о повећању и смањењу оснивачког капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности и додатним уплатама у капитал;
 • о оснивању и ликвидацији предузећа у чијем оснивачком капиталу Друштво има удео, као и огранака Друштва;
 • о повећању и смањењу оснивачког капитала предузећа у чијем капиталу Друштво има удео;
 • о стицању или располагању акцијама, уделима и/или другим врстама учешћа у предузећима која су у власништву Друштва;
 • о пријему нових чланова и преносу удела у оснивачком капиталу Друштва, који је у власништву Члана или Друштва трећим лицима, о успостављању било каквих терета на уделу Члана у Компанији, или обезбеђивање било ког права, везаног за успостављање повереничког траста или повереничке управе у вези са тим уделом;
 • о ликвидацији и банкротству Друштва;
 • о именовању ликвидационог, стечајног управника и одобрењу ликвидационог, стечајног биланса стања и извештаја ликвидационог, стечајног управника;
 • о обавезама Чланова за уплату додатних улога у имовину Друштва и њиховом повраћају Члановима;
 • о стицању сопствених удела;
 • о захтевима Чланова за излазак из састава Друштва;
 • о одобравању извештаја Надзорни одбора и контроли његовог рада;
 • о пословним аранжманима, везаним за примање и/или издавање зајмова и/или кредита од стране Друштва, (укључујући осигуране обичним и/или трасираним меницама) како у оквиру једног, тако и у оквиру неколико међусобно повезаних или сличних аранжмана, као и о издавању гаранција и/или јемстава за обавезе Друштва и/или јемстава за обавезе трећих лица како у оквиру једног пословног аранжмана, тако и у оквиру неколико међусобно повезаних или сличних аранжмана у износу већем од 5 милиона евра;
 • о именовању и разрешењу чланова Надзорни одбора, одобравању услова уговора који се закључују са члановима и одређивању накнаде за њихов рад;
 • о искључењу Члана из Друштва због неплаћања, тј. неуплаћивања регистрованог новчаног улога и/или неплаћања регистрованог неновчаног улога у оснивачки капитал Компаније и/или због неплаћања додатног улога у имовину Друштва;
 • о иницирању судског поступка за искључење Члана из састава Компаније;
 • о одобравању пословних трансакција са повезаним лицем;
 • о избору и разрешењу ревизора Друштва и висини накнаде за његов рад;
 • о обављању других послова и решавању других питања у оквиру надлежности Скупштине чланова, у складу са Законом и Оснивачким актом.