Технологије

Пројектом је предвиђена изградња когенерационе термоелектране на бази парно-гасног циклуса, са истовременом производњом електричне и топлотне енергије у облику технолошке паре.

Ова технологија је тренутно енергетски најефикасније, најприхватљивије са еколошког и економског становишта техничко решење за коришћење природног гаса као горива, и обезбеђује висок коефицијент искоришћености енергетског ресурса, што значи ниску потрошњу горива по јединици корисне енергије.

Ефикасност и високе еколошке карактеристике парно-гасне енергане постижу се двоструким коришћењем енергије природног гаса. У првој фази гас улази у комору за сагоревање гасно-турбинских постројења. У ТЕ Панчево планирана су два таква постројења. Као резултат ротације гасних турбина, производи се електрична енергија. Затим издувни гасови улазе у котлове-утилизаторе, у којима се пара загрева до параметара који су потребни за рад парне турбине. Електрична енергија се производи поново.

Укупна електрична снага двеју гасних и једне парне турбине електране у Панчеву износиће око 200 MW. Поред тога, електрана ће производити и топлотну енергију.

Као систем за хлађење, планирана је изградња вентилационих расхладних торњева са минималним утицајем на водне ресурсе. Ова технологија не захтева употребу базена за хлађење и изградњу крупних кула за испаравање.

У близини машинског одељења гасних турбина биће смештен комплетни разводни уређај за дистрибуцију електричне енергије до главних далековода напона 220 kW.

Нова термоелектрана ће значајно повећати поузданост снабдевања РН Панчево топлотном и електричном енергијом. Уз то, потенцијал термоелектране ће омогућити испоруку електричне енергије потрошачима у Србији и суседним земљама.