Систем еколошког менаџмента

Управљање питањима заштите животне средине и обезбеђења еколошке безбедности врши се у свим фазама производног процеса у складу са еколошком политиком «Газпром енергохолдинг» д.о.о. у складу са јединственим еколошким стандардима.

Производна делатност обавља се у складу са стандардима који су утврђени Директивом Европског парламента и Савета Европске Уније 2010/75/ЕС од 24. новембра 2010. «О индустријској емисији (о интегрисаном спречавању и контроли загађења)».

Мониторинг утицаја на животну средину врши се у фази изградње и вршиће се и у току рада термоелектране. Предвиђена је непрекидна контрола емисије у атмосферски ваздух за 7 компонената (NOx, CO, CO2, O2, температура, притисак и проток димних гасова) и контрола нивоа буке на граници комплекса.

Мониторингом квантитативних и квалитативних показатеља кишних/отпадних вода обезбеђује се контрола физичких показатеља, органских и неорганских загађивача, за 5, односно 21 компоненту контроле.

Управљање отпадом врши се у складу са планом управљања отпадом.

Информативно. Еколошка политика «Газпром енергохолдинг» д.о.о. усмерена је на смањење негативног утицаја на животну средину путем предузимања мера за смањење специфичне емисије гасова стаклене баште, повећања енергетске ефикасности производних процеса и рационалног коришћења природних и енергетских ресурса. Политиком се такође дефинише потреба за минимизирањем еколошких ризика у свим фазама реализације инвестиционих пројеката.